* Các thành viên đăng ký không được gửi bài viết có các nội dung sau:

- Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam (ví dụ: biêu xấu, vu khống, đồi trụy, dùng từ thô tục...)

- An ninh - Chính trị - Quân sự.

- Vi phạm pháp luật hay hướng dẫn người khác vi phạm (ví dụ: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail...)

Xem thêm Nội quy

Chấp nhận đăng ký